રવિન્દ્ર જાડેજાના જડ્ડૂ રેસ્ટોરેન્ટની બહારથી લોકોએ સાંભળો શું કહ્યું?

India Vs Australia Cricket Match: Ravindra Jadeja ના Jaddus Restaurant ની બહારથી લોકોએ World Cup Match ને લઈને શું કહ્યું?

રવિન્દ્ર જાડેજાના જડ્ડૂ રેસ્ટોરેન્ટની બહારથી લોકોએ સાંભળો શું કહ્યું? 

Hear what the people outside Ravindra Jadeja’s Jaddu restaurant said?