હોસ્પિટલની આ દુર્દશા માટે જવાબદાર સામે પગલાં ક્યારે?

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

When will the hospital take action against the responsible for this predicament?

social share
google news

હોસ્પિટલની આ દુર્દશા માટે જવાબદાર સામે પગલાં ક્યારે? 

When will the hospital take action against the responsible for this predicament?

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT