શું હવે પેપરલીક કાંડને દબાવવા માટે આગ કાંડ થયો ?, આગની ઘટના બાદ gopal italiya એ ઉઠાવ્યા સવાલો | GT

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Is there a fire incident to suppress the paper leak scandal?, questions raised by gopal italiya after the fire incident

social share
google news

શું હવે પેપરલીક કાંડને દબાવવા માટે આગ કાંડ થયો ?, આગની ઘટના બાદ gopal italiya એ ઉઠાવ્યા સવાલો | GT  

Is there a fire incident to suppress the paper leak scandal?, questions raised by gopal italiya after the fire incident

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT