મૃત્દેહો જોઈને ડૉક્ટર ધ્રુજી ગયા, કહ્યું જીવનમાં પહેલીવાર આટલા મૃતદેહો એકસાથે જોયા|Ahmedabad Iskcon

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Ahmedabad Iskcon Tragedy Doctors

social share
google news

મૃત્દેહો જોઈને ડૉક્ટર ધ્રુજી ગયા, કહ્યું જીવનમાં પહેલીવાર આટલા મૃતદેહો એકસાથે જોયા|Ahmedabad Iskcon

મૃત્દેહો જોઈને ડૉક્ટર ધ્રુજી ગયા, કહ્યું જીવનમાં પહેલીવાર આટલા મૃતદેહો એકસાથે જોયા|Ahmedabad Iskcon

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT