ગાંધીનગરમાં મળેલી હથિયાર ભરેલી કાર કોની હતી?

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Whose was the car full of weapons found in Gandhinagar?

social share
google news

ગાંધીનગરમાં મળેલી હથિયાર ભરેલી કાર કોની હતી?

Whose was the car full of weapons found in Gandhinagar?

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT