સાબરમતી જેલમાં એવું તો શું છે કે અતિકને અહીં રહેવું છે ?

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

What is it in Sabarmati Jail that Atik wants to stay here?

social share
google news

સાબરમતી જેલમાં એવું તો શું છે કે અતિકને અહીં રહેવું છે ?

What is it in Sabarmati Jail that Atik wants to stay here?

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT