ક્યાંક ધુળની ડમરીઓ ઉડી તો ક્યાંક ઘરના પતરા ઉડ્યા, અચાનક રાજ્યના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો | GT

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Somewhere dust motes flew, some house letters flew, suddenly there was a change in the atmosphere of the state

social share
google news

ક્યાંક ધુળની ડમરીઓ ઉડી તો ક્યાંક ઘરના પતરા ઉડ્યા, અચાનક રાજ્યના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો | GT  

Somewhere dust motes flew, some house letters flew, suddenly there was a change in the atmosphere of the state 

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT