કૃષિમંત્રી દેશી દારૂને ચરણામૃત સમજીને પી ગયા, ભૂલ સમજાતા જુઓ પછી શું કર્યું?

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Raghavji Patel drinks liqour during adiwasi diwas celebration in dediyapada

social share
google news

કૃષિમંત્રી દેશી દારૂને ચરણામૃત સમજીને પી ગયા, ભૂલ સમજાતા જુઓ પછી શું કર્યું?

Raghavji Patel drinks liqour during adiwasi diwas celebration in dediyapada

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT