હલ્લાબોલના નામે પોલીસને દોડાવી-દોડાવીને માર્યા!

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

વિરોધ કરનારા ભાન ભૂલી ગયા અને પોલીસ પર જ હલ્લાબોલ કરી બેઠા… અને હડતાળના નામે ગુંડાગર્દી કરી બેઠા… એવી સ્થિતિ ઉભી કરી નાંખી કે પોલીસને દોડાવી-દોડાવીને માર્યા…

social share
google news

હલ્લાબોલના નામે પોલીસને દોડાવી-દોડાવીને માર્યા! 

Killed the police in the name of hullabaloo!

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT