નડિયાદમાં સ્કૂલના બાળકોએ સ્વતંત્રતા પર્વની કરી અનોખી ઉજવણી

ભારતભરમાં 'મેરી મીટ્ટી, મેરા દેશ' કાર્યક્રમ અંતર્ગત અનેક કાર્યક્રમ થઈ રહ્યા છે. 

નડીયાદમાં સંતરામ અંગ્રેજી માધ્યમની શાળામાં પ્રાઇમરીના બાળકોએ આની ખાસ ઉજવણી કરી. 

શાળાના બાળકો કેસરી, સફેદ, લીલા અને ભૂરા કલરનાં કપડા પહેરી આવ્યા હતા.

બાળકોએ લાઈનમાં ઊભા રહીને ભારતનો નકશો બનાવ્યો હતો. 

બાળકોને તિરંગાનું મહત્વ, તેમાં કેટલા રંગ હોય છે એ તમામ બાબતોનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યુ હતું.