જો 80ના દાયકામાં CID બની હોત તો આ પ્રકારના લુકમાં જોવા મળત એક્ટર્સ, AI એ બનાવી ખાસ તસવીર

Arrow

ડૉ. તારીકા આ પ્રકારના લુકમાં જોવા મળત

Arrow

દયા એક દમ શાંત જોવા મળત

Arrow

ફેડરીકનો તો લુક જ બદલાઈ ગયો

Arrow

વિવેક એકદમ હેન્ડસમ જોવા મળત

Arrow

ઇન્સ્પેકટર અભિજીતને AIએ બનવ્યા એકદમ હેન્ડસમ

Arrow

એસીપી પ્રદ્યુમનઆ લુકમાં એકદમ અલગ લાગી રહ્યા છે.

Arrow

ડૉક્ટર સાલુંખેનો લુક AI એ આ પ્રકારનો તૈયાર કર્યો છે.  

Arrow