આકાશ અને શ્લોકા અંબાણીએ જાહેર કર્યું દીકરીનું નામ, હિન્દુ ગ્રંથો સાથે ખાસ કનેક્શન

આકાશ અને શ્લોકા અંબાીએ દીકરીનું નામ 'વેદા આકાશ અંબાણી' રાખ્યું છે.

મુકેશ અને નીતા અંબાણીની પૌત્રીનું આ નામ ખૂબ જ ખાસ છે જે હિન્દુ સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલું છે.

મુકેશ અંબાણીની પૌત્રીનું નામ વેદા સંસ્કૃતમાંથી નીકળ્યું છે, જેનો મતલબ જ્ઞાન અથવા બુદ્ધિ થાય છે.

આ નામના બાળકો પોતાના પર પૂરો વિશ્વાસ રાખે છે અને સારા વિચાર-ધારણા સાથે જિંદગીમાં આગળ વધે છે.

આકાશ અંબાણી અને શ્લોકાની દીકરી વેદાનો જન્મ 31 મે 2023ના રોજ થયો હતો.